برای شرکت همایش در سامانه ثبت نام فرمایید. هزینه ثبت‌نام در همایش برای گروه های مختلف شرکت کننده در همایش به‌صورت زیر است که از طرق سایت همایش صورت می گیرد:

1- دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی با مقاله: 1000000ریال

 2- شرکت کنندگان آزاد با مقاله:  1500000 ریال 

 3- شرکت‌کننده آزاد بدون ارائه مقاله: 2000000 ریال