حمایت بانک ملی ایران از همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته، حال، آینده
1399-11-16
حمایت بانک ملی ایران از همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته، حال، آینده

بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و خاورمیانه به جمع حامیان همایش ملی کاروانسراهای ایران پیوست