# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1005-IRCRVSR بررسی و تحلیل نقش مایه های تصویری در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان رامونا غلامرضا شیرازی مقاله پذیرفته شده است
2 1013-IRCRVSR تحلیلی بر سازمان فضایی کاروانسراهای دشت نمونه موردی کاروانسرای قِلّی وحیده رضائیان مقاله پذیرفته شده است
3 1017-IRCRVSR شاهکار فراموش شده، کاروانسرای عبدالغفارخان خَلَج علی رنگچیان، فرهاد نظری مقاله پذیرفته شده است
4 1006-IRCRVSR علل ساخت مجموعه تاریخی کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین در دوره‌ی قاجار علیرضا احمدی مقاله پذیرفته شده است
5 1007-IRCRVSR کاروانسرای خانات: آرامش معماری کهن در دل پایتخت ایران محمد رضا جلیلوند مقاله پذیرفته شده است
6 1003-IRCRVSR کاروانسرا در معماری منطقه آناتولی سوسن نزهت زاده مقاله پذیرفته شده است
7 1016-IRCRVSR کاروانسرای مشیرالملک در گذر زمان گذشته، حال، آینده علیرضا زمانی مقاله پذیرفته شده است
8 1004-IRCRVSR لزوم حفاظت و مرمت ،کاروانسراهای پارک ملی گرمسار تیمور اکبری مقاله پذیرفته شده است
9 1014-IRCRVSR مستندنگاری نوشته‌های موجود بر دیوارهای اتاق شاه‌نشین کاروانسرای صفوی امین‌آباد شهرضا نیلوفر احتشامی مقاله پذیرفته شده است
10 1015-IRCRVSR مقایسه دو کاروانسرا به لحاظ تاریخ تحولات و تاریخچه‌ بنا، با استناد بر نوشته‌های سیاحان؛ مطالعه موردی کاروانسرای زعفرانیه و شوریاب محمد فیض آبادی، علی رستمی، علیرضا یزدانی سنگری مقاله پذیرفته شده است
11 1002-IRCRVSR نگاهی به شاخصه‌های معماری کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی ژیلا مشیری مقاله پذیرفته شده است