همایش ملی کاروانسراهای ایران در تاریخ 6 اسفند برگزار گردید
06 اسفند 1399
همایش ملی کاروانسراهای ایران در تاریخ 6 اسفند برگزار گردید

بدینوسیله از حضور کلیه شرکت کنندگان در همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته، حال آینده، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.

استقبال با شکوه صاحب نظران گرامی از این همایش مایه دلگرمی دست اندرکاران برگزاری این همایش شده است.

امید است با بهره گیری از نظرات ارزشمند صاحب نظران شاهد برگزاری موفق تر همایش بعدی باشیم.
دبیر اجرایی همایش
دکتر محمدرضا جلیلوند