انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش
1400-07-24
انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش

به اطلاع نویسندگان و محققان شرکت کننده در همایش ملی کاروانسراهای ایران می رساند که کتاب مجموعه مقالات همایش به همت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران منتشر شده است. از نویسندگان مقالات دعوت می شود جهت دریافت نسخه فیزیکی کتاب، به دبیرخانه همایش ملی کاروانسراهای ایران واقع در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه نمایند. جزئیات بیشتر برای تمامی نویسندگان به صورت الکترونیکی ایمیل شده است.