کاروانسرا در معماری منطقه آناتولی
کد مقاله : 1003-IRCRVSR
نویسندگان:
سوسن نزهت زاده *
مدیر گروه بناهای تاریخی پژوشکده ابنیه و بافت های تاریخی و فرهنگی پژوهشگاه
چکیده مقاله:
مقاله پیش رو تحقیق است از کاروانسراهای دوره سلجوقی تا عثمانی در منطقه آناتولی یا همان ترکیه امروزی. همان طور که نویسنده بیان کرده است در دوره سلجوقی که ایران فعلی و ترکیه یک کشور بودند، و معماری مشترکی داشتند. به مرور زمان کاروانسراهای ساخته شده در منطقه آناتولی رنگ و بوی منطقه را گرفته و با تغییر دولت، معماری آن نیز تغییراتی را داشته است. هدف از این مقاله معرفی و روند شکل گیری این بناها در آن منطقه است.
روش تحقیق مطالعات تاریخی است که از اولین نمونه های ساخته شده در ایران شروع کرده و به کاروانسراهای استانبول ختم شده است. نام و مکان کاروانسراها در طول تاریخ و نحوه خدمت رسانی آنها بازگو شده است.
کاروانسراهای منطقه مورد مطالعه برگرفته از معماری سلجوقی ایران است که در ابتداد نمونه های شاخص این منطقه معرفی شده اند و با مقایسه نمونه ایرانی و ترکی شباهت ها و فنون مشترک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. سپس آنچه که بعنوان معماری سلجوقی ترک مورد بررسی و روند آن در دوره های تاریخی بعدی تحلیل شده است.
کلیدواژه ها:
کاروانسرا، سلجوقی، عثمانی، آناتولی، ترکیه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است