لزوم حفاظت و مرمت ،کاروانسراهای پارک ملی گرمسار
کد مقاله : 1004-IRCRVSR
نویسندگان:
تیمور اکبری *
عضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
چکیده مقاله:
در زمان های گذشته هرکجا جاده ای جهت ارتباطات تجاری و فرهنگی بین شهرها و مناطق مختلف ساخته می شد نیاز به وجود مکانی جهت استفاده مسافرات و نیز تجدید قوای انها احساس می گردید ، ساخت کاروانسراها در کنار این نوع راههای ارتباطی بین المللی ،اصلی ،‌فرعی در طول زمانهای گذشته رایج بوده است، از جمله ی این نوع کاوانسراهای قدیمی در کنار مسیر جاده معروف ابریشم می توان کاروانسراهای موجود در پارک ملی کویر در استان سمنان و شهرستان گرمسار یعنی کاروانسراهای قصر بهرام و عین الرشیدرا نام برد . در این کار پژوهشی علاوه بر معرفی این دو اثر معماری ، اهمیت انها نیز با وجود ساخت انها در محدوده ی جاده ابریشم بیان خواهد شد . نگارنده برحسب کار و شغل خود در طول ده سال چندین بار از این بنا ها بازدید نموده وتصاویری تهیه کردم. متاسفانه شرایط فیزیکی این دو بنا از جمله کاروانسرا عین الرشید مناسب نبوده و با این شرایط چند دهه بیشتر دوام نخواهد داشت . در این مقاله سعی گردیده راههای حفاظت و حمایت از این بناها ، جهت جلوگیری از تخریب انها مورد بررسی قرار گیرد .
کلیدواژه ها:
کاروانسرا، قصر بهرام ،جاده ابریشم،عین الرشید ،حفاظت، مرمت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است