بررسی و تحلیل نقش مایه های تصویری در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان
کد مقاله : 1005-IRCRVSR
نویسندگان:
رامونا غلامرضا شیرازی *
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
چکیده مقاله:
نیاز انسان به سرپناه و مأمن، نه تنها در سرآگاه بلکه در سفر هم از روزگار باستان مورد توجه بوده است. در ایران زمین، در گذشته ی بسیار دور آثاری از این گونه بناها و استراحتگاه های بین راه دیده می شود که بسیاری از آنها را می توان یکی از ارزشمندترین بنای دوره صفویه در کرمان کاروانسرای گنجعلی خان نام برد. این بنا که در مجموعه گنجعلی خان وجود دارد را می توان موزه هنر عصر صفویه در کرمان دانست. کاروانسرای گنجعلی خان در میان این مجموعه ی ارزشمند همچون نگینی زیبا می درخشد.. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات زمینه ای – مروری است که با استفاده از رویکرد توصیفی – تحلیلی و مطالعه اسنادی و به طور عمده کتابخانه ای – اینترنتی، به بررسی، توصیف و تحلیل موضوع پرداخته است. جذابیت اصلی آثار هنری و بناهای اسلامی در تزئیناتشان نهفته است و هنر تزئینی نه تنها بخشی بلکه تمام هنر اسلامی را جلوه گر می سازد و فضای آن را ادراکی ،نه جزئی که کلی می طلبد. برخلاف دلالت ظاهری اثر ،این باطن و راز نا پیدای آن است که بدان معنی می بخشد .
کلیدواژه ها:
کاروانسرای گنجعلیخان، نقوش تصویری، نقوش گنجعلیخان، صفویه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است